Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie

od dnia 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

- uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”.

 

Cel konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”.

 

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 marca 2020 r. i zakończą się w dniu 25 marca 2020 r.

 

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Turawie (ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa):

1) osobiście w sekretariacie Urzędu;

2) listownie na adres Urzędu;

3) elektronicznie na adres: .

 

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Urząd Gminy Turawa, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

 

Wyniki konsultacji

Zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 

 

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf (222,26KB)
PDFZał. 1. Projekt Regulaminu.pdf (326,80KB)
DOCZał. 2. Formularz zgłaszania uwag.doc (33,50KB)

PDFWyniki konsultacji.pdf (335,68KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.