Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie

Turawa, dnia 8 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.  zm.) oraz Uchwały Nr XIII/56/19 Rady Gminy Turawa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

zapraszam

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej  ustawy, działające na terenie Gminy Turawa, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Turawa w 2020 r. z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.

            Kandydatów należy zgłaszać do dnia 13.01.2020 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa – w sekretariacie Urzędu (I piętro). Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

Do pobrania:

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (95,25KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.