Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Opolu w sprawie dofinansowania usuwania azbestu na rok 2019

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowanych, w tym:

- udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW– 4 220,74 zł

- udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu – 4 220,75 zł.

Łączna kwota dofinansowania: 8 441,49 zł.

Pozostały udział środków własnych Dotowanego – tj. Gminy Turawa tj. 3 617,79 zł - stanowiący 30 % wartości zadania. Wartość całego przedsięwzięcia usuwania azbestu: 12 059,29 zł. Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania:

Logistyka Odpadów Sp. zo.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Miejsce unieszkodliwienia odpadów azbestowych: Składowisko Azbestu, prowadzone przez ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Ilość wniosków w 2019r.: 15 i 1 obiekt gminny

Masa Mg usuniętego azbestu: 19,990 Mg

Miejsce unieszkodliwienia:

Składowisko Azbestu

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

Instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest) Decyzja Marszałka Świętokrzyskiego znak OWŚ–VII.7222.4.2018 z dnia 09.03.2018r. (pozwolenie zintegrowane), ważna: na czas nieokreślony

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.