Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY TURAWA

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,  w sprawie Rocznego programu współpracy na 2020 rok.

 

Zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na obszarze Gminy Turawa

do wzięcia udziału w konsultacjach 

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 września 2019 r. do 7 października 2019 r. w formie zgłaszania opinii i uwag do treści projektu Programu.

 

Opinie i uwagi w można składać w następujący sposób:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: lub ;

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;

osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Do pobrania:

PDFROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI.pdf (177,75KB)

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.