Projekt pn.: „Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w Osowcu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze”

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wartość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wynosi 300 000 zł, a wartość robót budowlanych szacowana jest na kwotę 428 861,49 zł.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa retencji oraz jakości wód poprzez rekultywację kanału w Osowcu. Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest liczba zagospodarowanych terenów.

Realizowana operacja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na akwenach wodnych i terenach do nich przyległych ponieważ kanał w Osowcu zapewnia odpływ wód z przechodzących przez jaz FWM oraz wód kanalizacji deszczowej z dróg i ulic terenu zabudowy wsi Osowiec. Kanał stanowi również odpływ wód z przyległych użytków rolnych do kanału na odcinku Osowiec-Kolanowice. Kanał spełnia również funkcję ujścia w okresie powodziowym dla wsi Węgry i Osowiec. Aktualnie w kanale występują niekorzystne warunki w zakresie przepływu, bardzo małej ilości wody ca 200dm3/sek. Przepływ ten nie spełnia nawet minimalnych wymogów dla zapewnienia przepływu biologicznego, a koryto kanału nie zapewnia właściwych warunków hydraulicznych dla przepływu wody, który jest niezbędny dla zapewnienia odpływu wód z przyległej zlewni tak dla terenów zurbanizowanych jak i użytków rolnych. Dzięki realizacji poprawią się warunki hydrauliczne, drożność oraz możliwość spływu zarówno małej jaki okresowo zwiększonej ilości wody, co zwiększy bezpieczeństwo powodziowe osób, mienia i/lub obszaru na terenach przyległych do kanału.

Bezpośrednim rezultatem (wskaźnikiem rezultatu) realizacji operacji będzie poprawa stanu ekologicznego kanału poprzez zwiększenie przepływu wody przez kanał, który w stanie obecnym nie spełnia minimalnych wymogów dla zapewnienia przepływu biologicznego. Woda stagnuje w licznych zagłębieniach, powoduje zagniwanie roślin, liści zwalonych drzew tworząc głównie w okresie letnim nieprzyjemny fetor. Stan ten obecnie nie zapewnia przyzwoitych warunków do jakiegokolwiek wykorzystania odcinka kanału tj. dla zarybienia dla celów wędkarski, sportów wodnych itp. Dzięki przeprowadzonym pracom rekultywacyjnym  zostanie zwiększony przepływ w kanale, ograniczony proces zagniwania, porastania i zamulania. Tym samym polepszeniu ulegnie jakość wody w kanale i umożliwi jego wykorzystanie np. dla zarybiania do celów wędkarskich, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska oraz bioróżnorodności obszaru.

Roboty remontowe Kanałów polegać będą na:

• zawężeniu szerokości Kanałów w świetle istniejącego przekroju poprzecznego i uzyskanie koryta o przekroju dwudzielnym: Kanału Fabrycznego – do 15,0m (na poszerzeniach do 29,5m), Kanału Ulgi – do 11,0m

• pogłębieniu dna poprzez odmulenie i wbudowanie wydobytego gruntuw obustronne brzegi Kanałów,

• uformowaniu skarp o nachyleniu 1:2,

• ubezpieczeniu dna i stopy skarpy podwójną kiszką faszynową 2 x 20cm,

• ubezpieczeniu brzegów Kanałów geowłóknina oraz geokratą z wypełnieniem pól tłuczniem kamiennym.

Remont Kanału Ulgi przewidziano na odcinku od połączenia z Kanałem Fabrycznym (km 0+000) do istniejącego jazu piętrzącego (km 0+097). Odcinek ten, aktualnie posiada szerokość koryta 11,0m ÷ 20,0m przy głębokości wody 0,50m ÷ 0,80m.

Projektowane roboty w korycie Kanału Fabrycznego polegać będą na:

• Odmuleniu koryta na odcinku 232,0m w km 1+394 ÷ 1+626 z wbudowaniem wydobytego gruntu w brzegi Kanału.

• Wykonaniu opasek brzegowych – podwójna kiszka faszynowa 2 x 20cm zabezpieczona palikami φ 6 ÷ 8cm, długości 1,30m: brzeg prawostronny km 1+394 ÷ 1+626 na długości 250m (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału), brzeg lewostronny km 1+394 ÷ 1+626 na długości 250m (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału). Ogółem 250,0m + 250,0m = 500m opasek brzegowych.

• Ubezpieczeniu skarp za pomocą geokraty wysokości 10cm z wypełnieniem tłuczniem

• kamiennym: brzeg prawostronny km 1+394 ÷ 1+626 na długości 250m (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału), brzeg lewostronny km 1+394 ÷ 1+626 na długości 250m (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału). Ogółem 250,0m + 250,0m = 500,0m ubezpieczenia geokratą.

Projektowane roboty w korycie Kanału Ulgi polegać będą na:

• Odmuleniu koryta na odcinku 97,0m w km 0+000 ÷ 0+097 z wbudowaniem wydobytego gruntu w brzegi Kanału. Wykonaniu opasek brzegowych – podwójna kiszka faszynowa 2 x 20cm zabezpieczona

• palikami φ 6 ÷ 8cm, długości 1,30m: brzeg prawostronny km 0+000 ÷ 0+097 na długości 97,0m, brzeg lewostronny km 0+000 ÷ 0+097 na długości 97,0m. Ogółem 97,0m + 97,0m = 194,0m opasek brzegowych.

• Ubezpieczeniu skarp za pomocą geokraty wysokości 10,0cm z wypełnieniem pól

• tłuczniem kamiennym: brzeg prawostronny km 0+000 ÷ 0+097 na długości 250m, brzeg lewostronny km 0+000 ÷ 0+097 na długości 250m. Ogółem 97,0m + 97,0m =194,0m ubezpieczenia geokratą.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 22-05-2019 14:16

Przewiń do góry