Z A W I A D O M I E N I E

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI W 2019 r.

NA TERENACH REKREACYJNYCH GMINY TURAWA

REMONDIS Opole sp. z o.o. informuje o zasadach gospodarki odpadami obowiązujących na terenach rekreacyjnych nad jeziorami turawskimi w 2019r. Przypominamy, iż podstawowymi aktami prawnymi regulującymi powyższe zagadnienie są: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21.), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2017r. poz. 1289.), Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Turawa (Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa, z dnia 6  października 2017r. ), dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa (bip.turawa.pl zakładka Uchwały Rady Gminy).

W 2019 r. w  ramach kompleksowego zagospodarowania odpadów proponujemy:

  • Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Realizowany na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z §8.ust.5 „Regulaminu …” każda nieruchomość musi być  wyposażona w pojemnik o poj. co najmniej 120l.
  • Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgodnie  z §14.ust.4   „Regulaminu …” wynosi – minimum 2 razy w miesiącu w sezonie letnim (obejmującym okres od 01 kwietnia do 31 października), oraz 1 raz w miesiącu w sezonie zimowym (obejmującym okres od 01 listopada do 31 marca).
  • Udostępnienie pojemników do wywozu odpadów. Zgodnie z §11.pkt.2  „Regulaminu …” Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić pojemnik w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub należy wystawiać je w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

Uwzględniając powyższe w bieżącym roku proponujemy następujące terminy wywozu odpadów komunalnych:

Soboty: 20  kwietnia, 25 maja; 15, 29 czerwca; 13, 27 lipca; 10, 24 sierpnia; 21 września; 19 październik

 

  • Wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. Zgodnie z §8.ust.5 „Regulaminu …” właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę segregowanych odpadów w workach (co najmniej jeden worek o pojemności 60 l lub 120 l na każdą nieruchomość).
  • Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych w workach zgodnie z §14.ust.4  „Regulaminu …” wynosi - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim, 1 raz na kwartał w sezonie zimowym.

       Terminy odbioru worków: Poniedziałki: 6 maja; 3 czerwca; 1 lipca; 5 sierpnia; 2 września; 28 październik.

  • Wywóz odpadów wielkogabarytowych – nie mieszczących się do pojemników, tj. zużyte meble, duże opakowania tworzywowe, sprzęt AGD, RTV, itp. Zbiórkę zaplanowano w dniu 15 czerwca  (sobota). Odpady prosimy wystawiać przy głównych uliczkach, do których możliwy jest dojazd samochodu ciężarowego. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – sprzęt AGD, RTV - przyjmowane są nieodpłatnie w Biurze Handlowym  w Opolu przy  Al. Przyjaźni 9. Zachęcamy do uczestniczenia w zbiórce odpadów wielkogabarytowych. 
  • Odbiór nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi o pojemności 8,5m3.

       Cena usługi wynosi:  

- odbiór samochodem o pojemności 8,5m3 – 141,48zł/kurs + 10,38 zł/ m3 (brutto)

W 2019 r. ryczałt za wymienione wyżej kompleksowe usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, wynosi (brutto):

  • w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości        - 184,03 zł 
  • w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości   - 288,36 zł

Jednocześnie informujemy, iż jest możliwy dodatkowy wywóz odpadów poza ustalonym harmonogramem na zgłoszenie telefoniczne, jednorazowy koszt  opróżnienia pojemnika 120l – 23,22zł (brutto)

Dodatkowe informacje w sprawie świadczenia usług udzielamy w Biurze Handlowym w Opolu, Al. Przyjaźni 9 pod nr telefonów:  77 427 61 14, 605 821 073  lub 77 427 61 10, 603 430 278.

Do pobrania:

PDFZawiadomienie.pdf (143,58KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-04-2019 12:52

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 05-04-2019 12:57
Przewiń do góry