Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym dla Dzieci

Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,
  • popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej
  • II grupa - klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 29 marca 2019r.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu.pdf (892,85KB)

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (206,72KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.