Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do wskazania osób do prac Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, wybierani są do komisji z listy osób zgłoszonych przez organizacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami. Zgodnie z wymogiem zawartym w  ustawie, w skład komisji konkursowych wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się  w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Turawa, do dnia 19 lutego 2019 r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

PDFformularz-zgloszeniowy.pdf (295,50KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.