Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Deklaracja na podatek od środków transportowych w roku 2019

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin składania deklaracji - do dnia 15 lutego -na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązujący wzór deklaracji DT-1 na 2019 rok:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.  1.  Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.  Określa się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025).

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Do pobrania:

PDFZalacznik_nr_1_DT-1.pdf (185,02KB)

PDFZalacznik_nr_2_DT-1_A.pdf (257,05KB)

Obowiązujące stawki na 2019 rok dla Gminy Turawa określa PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (324,69KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.