Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

EKOKLASA POD CHMURKĄ

Dzięki pozyskanej Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!” na terenie ogrodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu powstała „EKOKLASA POD CHMURKĄ”.

W ramach realizacji Projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczo-ekologiczną tj.: 2 stoły, 4 ławki, tablica sucho ścieralna wraz z blokiem do flipchartu, 3 tablice informacyjno-edukacyjne i kwietniki drewniane z przeznaczeniem do uprawy roślin przyjaznym pszczołom i owadom zapylającym. Dodatkowo zostały zakupione materiały ogrodnicze i sadzonki roślin, które po posadzeniu w ramach ochrony bioróżnorodności stanowią nieodzowny element „EKOKLASY POD CHMURKĄ”. Posadzone przez placówkę rośliny będą tworzyły tzw. mini sad (posadzone krzewy owocowe i drzewa owocowe i drzewa owocowe), mini ekosystem leśny (posadzone drzewka iglaste i liściaste – wkład własny placówki). Natomiast uprawa roślin w kwietniku i zakupionych donicach  umożliwi założenie e sezonie wiosennym kolorowego zagajnika kwiatowego w celu ochrony pszczół i owadów zapylających.

Realizacja projektu pozwoli prowadzić „żywe” lekcje przyrody w „EKOKLASIE POD CHMURKĄ”.
 

Kwota Dotacji z WFOŚiGW w Opolu: 9 443,00 zł,
Poniesione koszty w związku ze złożonym wnioskiem: 9 997,80 zł,
Koszty kwalifikowane: 9 940,86 zł,
Pozostałe koszty, które były niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadania w całym wnioskowanym zakresie – pokryła Gmina Turawa ze środków własnych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowane jest osiągniecie efektu ekologicznego polegającego na:

  • Podnoszeniu poziomu wiedzy ekologicznej i kształtowaniu postaw proekologicznych,
  • Wzroście poczucia odpowiedzialności za środowisko,
  • Uatrakcyjnieniu ekologicznych zajęć dydaktycznych poprzez podniesienie ich jakości,
  • Wdrożeniu programów służących ochronie środowiska.

 

 

Fotografie udostępnione przez Publiczną Szkołę Podstawową w Osowcu

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.