Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rozliczenie usuwania azbestu - dofinansowanie w 2018 roku

Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 56/2018/G-59/OZ-ZOA/D z dnia 17.08.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło:

  1. do 85% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu – tj. do 10 917,22zł;       
  2. pozostały udział środków własnych Dotowanego – tj. Gminy Turawa tj. 1 926,57 zł - stanowiący 15% wartości zadania.

Dofinansowanie obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania:

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ilość wniosków w 2018r.

Powierzchnia m ²

Masa Mg usuniętego azbestu

Miejsce unieszkodliwienia

19

oraz

3 obiekty gminne

1 867,00 m ²
24,013 Mg

  Składowisko Azbestu

  Dobrów 8

  28-142 Tuczępy

instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.