Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2018r. została zawarta Umowa Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego.

Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi:

  • do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu – tj.  do  11 358,16 zł;
  • 15% - udział środków własnych tj. 2 004,38 zł.

Wykonawca zadania:

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 24-09-2018 12:43

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 24-09-2018 12:45
Przewiń do góry