trzy_loga_UE_RLGD.jpeg

Podstawowym celem operacji pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie" jest realizacja Celu ogólnego 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”, a jednocześnie Celu szczegółowego2.3 Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”. Operacja mieści się w ramach przedsięwzięć zaplanowanych w LSR (Przedsięwzięcie 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek w której jako wskaźnik produktu przyjęto, liczbę zagospodarowanych infrastrukturalnie terenów. Operacja realizuje wskaźnik rezultatu: "Liczba osób, które w pierwszym roku po zakończeniu operacji skorzystały z nowopowstałej infrastruktury w ujęciu lat 2016-2023".

Jezioro Średnie na skutek podjętych przez gminę Turawa w 2009 (i kontynuowanych latach kolejnych) działań stale poprawia swoją czystość. Działania te to m.in. zakup aeratora którego zadaniem jest właśnie oczyszczania wody w jeziorze, która odbywa się metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu. Uzupełnieniem pracy aeratora były zabiegi biomanipulacyjnych wykonane przez Gminę Turawa oraz Polski Związek Wędkarski Okręg Opolski, które miały na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania ekosystemu wodnego.
Należ jednak zauważyć że istniejąca infrastruktura, nie pozwala na pełne wykorzystanie tego zasobu przyrodniczego i w znaczącym stopniu ogranicza rozwój jego funkcji turystycznej. Szczególnie uciążliwa jest niewystarczająca liczb ogólnodostępnych toalet, oraz ciągu pieszego wraz z oświetleniem na zachodnim i częściowo północnym brzegu. Wszystko to, mimo rosnącej czystości wody w Jeziorze Średnim, stanowi barierę w dalszym wzroście atrakcyjności turystycznej tego rejonu.
Dlatego w ramach operacji przewiduje się utwardzenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż zachodniego i częściowo północnego brzegu Jeziora Średniego. Ciąg ten jest głównym kanałem przemieszczania się turystów w kierunku plaży (wraz z strzeżonym miejscem wyznaczonym do kąpieli), punktów gastronomicznych oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. Realizacja tej inwestycji ułatwi dostęp do w/w atrakcji przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom małymi dziećmi). Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa oraz wydłużenia czasu dostępności (zarówno dobowej, jak i rocznej) w/w atrakcji oraz samego ciągu pieszego planowane jest wykonanie jego oświetlenia. W ramach realizacji tego elementu operacji planuje się montaż 17 słupów oświetlenia parkowego wyposażone w oprawy o mocy 43 W.
Powierzchnia nawierzchni z wielokolorowej kostki betonowej – 1990,6 m2:
Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się: 
• montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice ogłoszeniowe, stojaki na rowery, ogrodzenie stalowe), 
•  umocnienie skarpy brzegowej za pomocą koszy gabionowych, 
• toaletę kontenerową jednostanowiskową z przyłączami wod-kan i energetycznym. 
Projekt elementów małej architektury obejmuje: ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki na rowery, ogrodzenie stalowe. Elementy małej architektury nawiązują stylem i kolorem do elementów zastosowanych w wcześniejszych inwestycjach. 
9 szt. ławek bez oparcia betonowa z siedziskiem drewnianym iglastym 
11 szt. ławek betonowych z siedziskiem drewnianym iglastym i oparciem 
4 szt. koszy na śmieci wykonanych z betonu płukanego, grysy 
Tablice informacyjne 2 szt.
2 szt. Stojaków na rowery 3 stanowiskowych
Ogrodzenie stalowe ocynkowane malowane proszkowo o dł. 125 m w formie barierki stalowej wzdłuż skarpy, w miejscu istniejącego ogrodzenia o betonowych słupkach i przęsłach wykonanych z siatki. Odcinek ciągu pieszego o długości 41mb zostanie poprowadzony po skarpie brzegu (lewy górny brzeg jeziora). W związku z tym planuje się umocnić brzeg jeziora za pomocą koszy gabionowych ułożonych na skarpie wzdłuż brzegu. Kosze gabionowe stanowić będą konstrukcję oporową wykonaną z prostopadłościennych koszy siatkowych z drutu wypełnionych materiałem kamiennym. Kosze zostaną ułożone schodkowo oraz połączone ze sobą drutem wiązałkowym lub klipsami zaciskowymi. Po ułożeniu koszy gabionowych zostanie wykonany na nich odcinek ścieżki turystyczno-rekreacyjnej z kostki betonowej. Konstrukcja zostanie zazieleniona (kieszenie z roślinnością). 
Uzupełnienie wyżej opisanych zadań inwestycyjnych jest wykonanie publicznie dostępnej toalety wolnostojącej z możliwością korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy komfortu turystów oraz zachowania czystości okolic Jeziora Średniego. Toaleta zostanie wykonana w formie prefabrykowanego budynku, przywożonego w całości na miejsce montażu. Konstrukcja budynku stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo. Wypełnienie ścian i sufitu płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym. 
Do najważniejszych cech toalety należą:
 dostępności dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi,
 bezpieczeństwa użytkowników w sytuacjach awaryjnych,
 łatwości w utrzymaniu czystości i higieny,
 ochronie przed wandalizmem,
 ekonomicznej eksploatacji.
Na terenie operacji znajduje się zieleń wysoka i średnia. Zinwentaryzowano 130 sztuk drzew i krzewów. Gatunki liściaste takie jak klon, olsza, brzoza, dąb oraz iglaste sosna, jodła, świerk. Ze względu na kolizję z inwestycją wyznaczono do wycinki 24 sztuki drzew oraz 24,75m2 krzewów. Pozostała zieleń na terenie opracowania została przeznaczona do pielęgnacji, zwłaszcza w celu usunięcia posuszu. Dodatkowo zostaną nasadzone rośliny wodne: pałka drobna (64 szt.) i krwawnica pospolita (62 szt.)

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 765 846,63, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ma wynieść 299 887 zł.

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 31-07-2018 11:23

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 31-07-2018 12:17
Przewiń do góry