W ostatnim tygodniu miał miejsce pożar nad Jeziorem Dużym Turawskim w rejonie ul. Biwakowej (brzeg północny) - związany ze spalaniem pozostałości roślinnych i ognisk na powierzchni ziemi.

W związku z tym, Wójt Gminy Turawa przypomina, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza, niską emisję oraz zagrożenie pożarowe w świetle obowiązujących przepisów obowiązuje zakaz spalania suchych części roślin i pozostałości roślinnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji.

PODSTAWA PRAWNA:

1) ustawa o odpadach

W myśl art. 191  ustawy o odpadach ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem do 500 zł.

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 191 następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego NR XXXVII/403/2018 z 30 stycznia 20018r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola".

W Programie obowiązują przepisy o zakazie spalania pozostałości roslinnych i ognisk na powierzchni ziemi. Do kompetencji takich organów jak: Policja, Straż Gminna oraz Prezydent, Burmistrz, Wójt należy kontrola w zakresie  zakazu spalania pozostałości roślinnych o ognisk na powierzchni ziemi.

3) art.  82.  Kodeksu Wykroczeń [Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych]

§ 3.  Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§  4.  Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§  5.  Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem.

4) art.  117  Kodeksu Wykroczeń [Niespełnianie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku]

§  1.  Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

5) art.  145 Kodeksu Wykroczeń [Zaśmiecanie miejsc publicznych]

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

6) art. 144 Kodeksu cywilnego

ma zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji, nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
Należy się liczyć w takiej sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów Policji i Straży Pożarnej.

 

PRZYPOMNIENIE:

Na terenie Gminy Turawa obowiązuje segregacja odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji – Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 października 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa. 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 18-04-2018 08:45

Przewiń do góry