Rehabilitacja lecznicza zyskała duże uznanie rolników. Jest ona jednym z głównych obszarów ustawowej aktywności KRUS, obok obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby:

  • rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji,
  • a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS.

Wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z następujących warunków:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
  • ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, tj. w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.

Podstawą skierowania jest:

  • prawomocne orzeczenie lekarza-rzeczoznawcy Kasy/komisji lekarskiej Kasy lub wniosek o skierowanie, sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjenta.
  • Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji.

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy).  Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu – skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze.

Ośrodki rehabilitacji KRUS to: CRR (Centrum Rehabilitacji Rolników) Szklarska Poręba, CRR Iwonicz Zdrój, CRR Horyniec, CRR Kołobrzeg, CRR Świnoujście, CRR Jedlec. Rehabilitację przyznaje się na wniosek ustalający wskazania do skierowania osoby uprawnionej na rehabilitacje leczniczą. W centrach i ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo jest prowadzona rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

            Zapraszam do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – głównie w celach profilaktycznych.                        

 

Materiał opracowała:

Mroszczak Katarzyna

Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 13-04-2018 11:42

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 13-04-2018 11:45
Przewiń do góry