OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TURAWA

 

o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Turawa podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Program ochrony środowiska może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy Turawa konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wydane stosowne obwieszczenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zm.) „Program ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” zostanie poddany zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Opolskiego.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Turawa bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-03-2018 10:51

Przewiń do góry