Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. poz. 3281),

z dniem 1 kwietnia 2018r.:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 13,00 zł/m-c,
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 20,00 zł/ m-c.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) - Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.