OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 27.12.2017 ROKU

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. promocji i projektów grantowych w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

2. biegła znajomość języka polskiego,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne

6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR. 

7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa i rozporządzenia związane z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

8. prawo jazdy kat. B,

9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,

10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

1. sumienność,

2. obowiązkowość,

3. umiejętność pracy w zespole, 

4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami, 

5. chęć uzupełnienia wiedzy.

6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 

7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

1. aktualizacja strony internetowej,

2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  grantowych finansowanych  w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020  LEADER ,

3. informacja i promocja.

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od  01.02.2018 – z możliwością przedłużenia stosunku pracy. 

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów” 

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,  jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie:

 LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek 

 ul. Słowackiego 18  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 03.01.2018  do dnia 12. 01 .2018 r. do godz. 15:00. 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777  lub biurze LGD

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 04-01-2018 11:43

Przewiń do góry