Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obowiązki właścicieli zwierząt

Obowiązki w zakresie utrzymywania zwierząt domowych określa między innymi art.  9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” - przyjęty w dniu 6 października 2017r. przez Radę Gminy Turawa Uchwałą Nr XXIX/169/17.

Zgodnie z § 19 cyt. wyżej uchwały, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto zgodnie z treścią § 20 powołanej uchwały do obowiązków właścicieli psów między innymi należy:

Do  obowiązków właścicieli wszystkich  zwierząt domowych należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3) w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych prowadzenie ich na uwięzi oraz stosowanie metod lub zabezpieczeń, które uniemożliwią stworzenie sytuacji zagrożenia dla otoczenia;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczanie jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez  właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6) natychmiastowe usuwanie przez  właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez  zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny (§ 21 cyt. uchwały):

1) wykazywać szczególną dbałość oto, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów higieniczno - sanitarnych powszechnie obowiązujących;

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa;

4) usuwać padłe zwierzęta domowe poprzez przekazanie padłych zwierząt przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego za zwierzęta utrzymywane przez ich właścicieli bądź przez inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, pełną odpowiedzialność ponoszą właściciele tych zwierząt bądź te osoby.

Zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015 r. poz. 1094). „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.