Obowiązki w zakresie utrzymywania zwierząt domowych określa między innymi art.  9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” - przyjęty w dniu 6 października 2017r. przez Radę Gminy Turawa Uchwałą Nr XXIX/169/17.

Zgodnie z § 19 cyt. wyżej uchwały, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto zgodnie z treścią § 20 powołanej uchwały do obowiązków właścicieli psów między innymi należy:

Do  obowiązków właścicieli wszystkich  zwierząt domowych należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3) w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych prowadzenie ich na uwięzi oraz stosowanie metod lub zabezpieczeń, które uniemożliwią stworzenie sytuacji zagrożenia dla otoczenia;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczanie jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez  właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6) natychmiastowe usuwanie przez  właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez  zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny (§ 21 cyt. uchwały):

1) wykazywać szczególną dbałość oto, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów higieniczno - sanitarnych powszechnie obowiązujących;

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa;

4) usuwać padłe zwierzęta domowe poprzez przekazanie padłych zwierząt przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego za zwierzęta utrzymywane przez ich właścicieli bądź przez inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, pełną odpowiedzialność ponoszą właściciele tych zwierząt bądź te osoby.

Zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015 r. poz. 1094). „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 04-01-2018 09:43

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 04-01-2018 09:45
Przewiń do góry