Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

- o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

- możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowego projektu w terminie do 20 listopada 2017r.

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych  projektu dokumentu:
30 listopada 2017r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu na ul. Hallera 9.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.