Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 61/2017/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło:

  1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawiedo 4 400,00zł;
  2. do 35% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków WFOŚiGW w Opoludo  3 080,00 zł;

            co stanowi razem ok. 80% kosztów zadania – 7 480,00 zł

  1. pozostały udział środków własnych beneficjentów końcowych – Wnioskodawców tj. 1 922,34 zł.

Dofinansowanie obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania: P.P.H.U. GAJAWI Gabriel Rogut z siedzibą ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ilość wniosków

w 2017r.

Powierzchnia m ²

Masa Mg

usuniętego azbestu

Miejsce unieszkodliwienia

13

w tym:

Kotórz Mały – 1

Ligota Turawska – 2

Rzędów – 3

Węgry – 2

Zakrzów Turawski – 1

Zawada – 3

Jezioro Duże - 1

913,00 m ²

11,00 Mg

 

9 pokryć dachowych

6 pryzm

„Eko-Radomsko” z siedzibą w Radomsku

ul. Narutowicza 5b

 

instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych położona w m. Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie

posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest)

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 17-10-2017 10:16

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 18-10-2017 12:03
Przewiń do góry