Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rozliczenie usuwania azbestu - dofinansowanie w 2017 roku

Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 61/2017/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło:

  1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawiedo 4 400,00zł;
  2. do 35% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków WFOŚiGW w Opoludo  3 080,00 zł;

            co stanowi razem ok. 80% kosztów zadania – 7 480,00 zł

  1. pozostały udział środków własnych beneficjentów końcowych – Wnioskodawców tj. 1 922,34 zł.

Dofinansowanie obejmowało prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca zadania: P.P.H.U. GAJAWI Gabriel Rogut z siedzibą ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ilość wniosków

w 2017r.

Powierzchnia m ²

Masa Mg

usuniętego azbestu

Miejsce unieszkodliwienia

13

w tym:

Kotórz Mały – 1

Ligota Turawska – 2

Rzędów – 3

Węgry – 2

Zakrzów Turawski – 1

Zawada – 3

Jezioro Duże - 1

913,00 m ²

11,00 Mg

 

9 pokryć dachowych

6 pryzm

„Eko-Radomsko” z siedzibą w Radomsku

ul. Narutowicza 5b

 

instalacja do składowania odpadów niebezpiecznych położona w m. Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie

posiadająca pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.