Pokaż swój ogród.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turawa do udziału w Konkursie Turawskie Ogrody


Regulamin Konkursu Turawskie Ogrody 2017

§ 1. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej Gminy Turawa wśród odwiedzających. 

§ 2. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Turawa.

§ 3. CZAS TRWANIA 

1. Czas trwania konkursu: 19 czerwca – 31 lipca 2017 r. 
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, oraz na stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl). 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie biorą udział ogrody zlokalizowane na terenie Gminy Turawa zgłoszone za zgodą ich  właścicieli za pośrednictwem sołtysów Gminy Turawa. 
2. Zgłoszenia do konkursu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Turawie. 
3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w Urzędzie Gminy Turawa oraz na stronie internetowej: www.turawa.pl). 
4. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 lipca 2017 r. 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

1. W Jury konkursu wezmą udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Turawie oraz Rady Gminy Turawa. 
2. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zainteresowanym. 

§ 6. PRZEDMIOT OCENY KONKURSU 

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów: 
a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 5 pkt., 
b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 5 pkt., 
c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 5 pkt., 
d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 5 pkt., 
e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 5 pkt. 
2. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 
3. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownego przeglądu celem ostatecznego wyłonienia laureatów. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Nagrodami zostaną wyróżnione I, II, i III miejsca. Komisja może również przyznać wyróżnienia. 
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
4. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
5. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia. 
6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na Dożynkach Gminnych. 
7. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 

DOCRegulamin Konkursu Turawskie Ogrody i karta zgłoszeniowa.doc (35,00KB)

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 26-06-2017 09:31

Przewiń do góry