W związku ze zgłoszeniami wpływającymi do tut. Urzędu Gminy Turawa w sprawie nieprawidłowego stosowania ośrodków ochrony roślin przez rolników tj. stosowania oprysków w godzinach oblotu pszczół, niniejszym przypominamy,  iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin oraz zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji ochrony Roślin i Nasiennictwa, rolnicy zobowiązani są do:

 1. aplikowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
 2. stosowania środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie;
 3. dobierania środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 4. nie stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
 5. wykonywania zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
 6. zachowywania minimalnych odległości od pasiek;
 7. przestrzegania okresów prewencji;
 8. nie wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Zgodnie z treścią Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, integrowana ochrona roślin obejmuje ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Każdy rolnik musi pamiętać o tym, że wykonywane zabiegi ochrony roślin niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół.  Środki ochrony roślin w rolnictwie są główną przyczyną zamierania pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać powyższych zasad.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu tj. środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

KONTAKT do 

Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 172
Sekretariat tel. 77 474-46-19; 457-56-08,
fax 77 474-46-19
wi-opole@piorin.gov.pl

godziny pracy 730-1530

Służby WIORiN w ramach posiadanych kompetencji przeprowadzają kontrole rolników w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. Poszkodowani pszczelarze powinni zgłaszać zatrucia pszczół do w/w Inspekcji.

SANKCJE KARNE – art. 76 Ustawy o środkach ochrony roślin

KTO:

 • wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu,
 • stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami ,
 • stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając:
 • możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu,
 • okresu prewencji,
 • minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów,
 • warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin,
 • minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego,
 • minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych,
 • wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków ochrony roślin,
 • uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (...),
 • podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, integrowana ochrona roślin obejmuje ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

UWAGA:

Na terenie gminy Turawa zlokalizowane są pasieki m.in. w miejscowościach: Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Turawa, Trzęsina, Zawada. W związku z powyższym apelujemy do rolników o przestrzeganie powyższych zasad.

Do pobrania:

PDFDokument.pdf (6,12MB) - aktualne przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin z zeszłorocznej Konferencji Pszczelarskiej w Łosiowie. Materiały są dostępne również na stronie www.oodr.pl

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-06-2017 09:30

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 16-06-2017 11:30
Przewiń do góry