Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przypomnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 250) zobowiązuje właściciela nieruchomości do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, w tym przypadku Uchwały Rady Gminy Turawa nr XXII/142/2013 z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.

 

1. Zgodnie z treścią przywołanych wyżej przepisów właściciele domków letniskowych zobowiązani są do przekazywania wytwarzanych na nieruchomości w sezonie turystycznym i poza sezonem turystycznym odpadów komunalnych w ramach zawartych indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów komunalnych i ponosić koszty wywozu i utylizacji odpadów.

2. Odpady komunalne związane są z bytowaniem człowieka (resztki żywności, obierki, opakowania, puszki po napojach, odpady wielkogabarytowe, budowlane itp.). Wytwórcy odpadów zobowiązani są do pozbywania się odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie.

3. Zakazuje się deponowania odpadów wytwarzanych przez właścicieli domków letniskowych w pojemnikach stanowiących własność innych podmiotów, w tym Gminy Turawa, a zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich.

4. Zakazuje się deponowania odpadów wytwarzanych przez właścicieli domków letniskowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

5. W przypadku wytworzenia dodatkowych odpadów na nieruchomości np. w trakcie remontu itp. należy przekazać odpady uprawnionemu podmiotowi w celu ich utylizacji zgodnie z przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego brak wykonania nakazów wydanych przez właściwe organy w celu utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości podlega karze grzywny do 1 500 złotych.

Podstawa prawna: art. 117 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1094 z późn. zm.).

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.