Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Informacja o zasadach gospodarki odpadami w 2017 r. na terenach rekreacyjnych Gminy Turawa

Z A W I A D O M I E N I E

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI W 2017 r.

NA TERENACH REKREACYJNYCH GMINY TURAWA

 

REMONOIS Opole sp. z o.o. informuje o zasadach gospodarki odpadami obowiązujących na terenach rekreacyjnych nad jeziorami turawskimi w 2017r. Przypominamy, iż podstawowymi aktami prawnymi regulującymi powyższe zagadnienie są: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Turawa (Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa, z dnia 7 lutego 2013r.), dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa (bip.turawa.pl zakładka Uchwały Rady Gminy).

W 2017 r. w ramach kompleksowego zagospodarowania odpadów proponujemy:

 • Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Realizowany na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z § 8 ust. 5 „Regulaminu...” każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik o poj. co najmniej 120 l.
 • Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgodnie z § 14 ust. 4 „Regulaminu…” wynosi - minimum 2 razy w miesiącu w sezonie letnim (obejmującym okres od 01 kwietnia do 31 października), oraz 1 raz w miesiącu w sezonie zimowym (obejmującym okres od 01 listopada do 31 marca).
 • Udostępnienie pojemników do wywozu odpadów. Zgodnie z § 11 pkt. 2 „Regulaminu…” Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić pojemnik w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub należy wystawiać je w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

Uwzględniając powyższe w bieżącym roku proponujemy następujące terminy wywozu odpadów komunalnych:

Soboty: 29 kwietnia; 20 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 12, 26 sierpnia; 23 września; 14 października

 • Wywóz Odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. Zgodnie z § 8 ust. 5 „Regulaminu..." właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę segregowanych odpadów w workach (co najmniej jeden worek o pojemności 60 l lub 120 l na każdą nieruchomość).
 • Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych w workach zgodnie z § 14 ust. 4 „Regulaminu…” wynosi: 1 raz w miesiącu w sezonie letnim, 1 raz na kwartał w sezonie zimowym.

Terminy odbioru worków: Poniedziałki: 29 maja; 19 czerwca; 17 lipca; 14 sierpnia; 2 września (sobota); 30 października.

 • wywóz odpadów wielkogabarytowych - nie mieszczących się do pojemników, tj. zużyte meble, duże opakowania tworzywowe, sprzęt AGO, RTV, itp. Zbiórkę zaplanowano w dniu 27 maja (sobota). Odpady prosimy wystawiać przy głównych uliczkach, do których możliwy jest dojazd samochodu ciężarowego. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - sprzęt AGO, RTV _ przyjmowane są nieodpłatnie w Biurze Handlowym w Opolu przy Al. Przyjaźni 9. Zachęcamy do uczestniczenia w zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
 • odbiór nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi o pojemności 8,5m3.

            Cena usługi wynosi:

            - odbiór samochodem o pojemności 8,5m3 - 141,48 zł/kurs + 10,38 zł/m3 (brutto)

 

W 2017 r. ryczałt za wymienione wyżej kompleksowe usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, wynosi (brutto):

 • w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości - 167,40
 • w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości - 262,50

                                                                                                                                                                                   

Dodatkowe informacje w sprawie świadczenia usług udzielamy w Biurze Handlowym w Opolu, Al. Przyjaźni 9 pod nr telefonów: 77 42 76 114, 605 821 073 lub 77 42 76 110, 603 430 278).

Do pobrania:

PDFZawiadomienie.pdf (115,72KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.