OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 23.02.2017  ROKU

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu:1 
Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:
1.    obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
2.    biegła znajomość języka polskiego,
3.    korzystanie z pełni praw publicznych,
4.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5.    wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
6.    znajomość specyfiki obszaru objętego LSR. 
7.    Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
8.    prawo jazdy kat. B,
9.    znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
10.    podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):
1.    sumienność,
2.    obowiązkowość,
3.    umiejętność pracy w zespole, 
4.    umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami, 
5.    chęć uzupełnienia wiedzy.
6.    umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
7.    łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,
Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO.  

Zakres wykonywanych zadań:
1.    przyjmowanie i obsługa wnioskodawców – doradztwo 
2.    udział w organizacji szkoleń dt. naborów wniosków 
3.    udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  zaakceptowanych do finansowania w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
4.    Udział i obsługa Rady LGD podczas posiedzeń  w trakcie naborów wniosków
5.    Przygotowanie dokumentacji dt. wyboru i oceny operacji  wg. LSR 
6.    Realizacja projektów realizowanych przez LGD 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od  03.04.2017 r. – z możliwością przedłużenia stosunku pracy 

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty:
1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2.  list motywacyjny,
3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów” .
4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz   
     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,  jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
      umyślne.
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek ul. Słowackiego 18  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. projektów”.
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 01.03.2017  DO DNIA 15. 03 .2016 r. godz. 15:00. 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 13-03-2017 09:25

Przewiń do góry