Na podstawie Uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. "w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Ustal się, że dopłata do 1 m3 ścieków dla taryfowych odbiorców usług: S1, S1-A, S3, S5, ES1, ES1-A, ES3 i ES5  na terenie Gminy Turawa obsługiwanych przez WiK Turawa Sp. z o.o. wynosić będzie 2,00 zł netto. Do podanej ceny doliczony będzie podatek od towarów i usług – VAT.

Wykaz i opis taryfowych odbiorców usług, którym należna jest ww. dopłata:

S1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

S1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

S3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki bytowe, korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

S5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

ES1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

ES1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych, odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

ES3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki bytowe, korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

ES5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.


Na podstawie Uchwały NR XXI/128/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r." na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

I. Zaopatrzenie w wodę

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono na podstawie celu zużycia wody lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi, czternaście grup taryfowych odbiorców usług:

Grupa pierwsza  W-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa druga  W1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa trzecia W2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczanych za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa czwarta W2-A obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczanych za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa piąta W3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym  cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa szósta W4 obejmuje odbiorców wody przemysłowej i poza przemysłowej oraz odprowadzający ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa siódma W4-A obejmuje wyłącznie odbiorców wody  przemysłowej i poza  przemysłowej  na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa ósma EW1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa dziewiąta EW1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa dziesiąta EW2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczanych za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa jedenasta EW2-A obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, ogródki działkowe  rozliczanych za ilość zużytej wody na  podstawie  wskazań wodomierza głównego, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa dwunasta EW3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzający ścieki bytowe rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym  cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa trzynasta EW4 obejmuje odbiorców wody przemysłowej i poza przemysłowej oraz odprowadzający ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa czternasta W4-A obejmuje wyłącznie odbiorców wody  przemysłowej i poza  przemysłowej  na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań  wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

1) Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Lp.

Taryfowe grupy odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

1

W1

3,87

4,18

5,35

5,78

2

W1-A

3,87

4,18

8,28

8,94

3

W2

3,87

4,18

10,03

10,84

4

W2-A

3,87

4,18

12,99

14,03

5

W3

3,87

4,18

3,00

3,24

6

W4

3,87

4,18

5,36

5,79

7

W4-A

3,87

4,18

8,29

8,95

8

EW-1

3,87

4,18

4,39

4,74

9

EW1-A

3,87

4,18

7,33

7,92

10

EW2

3,87

4,18

9,09

9,82

11

EW2-A

3,87

4,18

12,03

12,99

12

EW3

3,87

4,18

2,04

2,20

13

EW4

3,87

4,18

4,39

4,74

14

EW4-A

3,87

4,18

7,33

7,92

 

II. Odbiór ścieków

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwadzieścia taryfowych grup odbiorców usług.

Grupa pierwsza S1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na celesocjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa druga S1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa trzecia S2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe,   rozliczanych za ilość  odprowadzanych ścieków na  podstawie  wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa czwarta S2-A obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość  odprowadzanych ścieków na  podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa piąta S3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki bytowe korzystające  z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa szósta S4 obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających  ścieki  bytowe oraz zużywających wodę np. placówki opiekuńczo wychowawczych  i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa siódma  S4-A obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa ósma S5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa dziewiąta S6 obejmuje pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczanych ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura papierowa.

Grupa dziesiąta ES1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa jedenasta ES1-A obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzający wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa dwunasta ES2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług  np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na  podstawie  wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa trzynasta ES2-A obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość  odprowadzanych ścieków na  podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa czternasta ES3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby  odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa piętnasta ES4 obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających ścieki  bytowe oraz zużywających wodę np. placówki opiekuńczo wychowawczych  i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa szesnasta ES4-A obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa siedemnasta ES5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa osiemnasta ES6 obejmuje pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczanych ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Sposób dostarczania faktury: faktura elektroniczna.

Grupa dziewiętnasta AP obejmuje abonament za wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie, rozliczany,  w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa dwudziesta AP3 obejmuje abonament za wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie, rozliczany,  w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

 

2) Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

1

S1

9,61

10,38

9,65

10,43

2

S1-A

9,61

10,38

12,55

13,56

3

S2

9,61

10,38

22,93

24,77

4

S2-A

9,61

10,38

25,88

27,95

5

S3

9,61

10,38

3,00

3,24

6

S4

9,61

10,38

9,66

10,43

7

S4-A

9,61

10,38

12,68

13,69

8

S5

9,61

10,38

11,48

12,40

9

S6

9,61

10,38

24,75

26,73

10

ES1

9,61

10,38

8,69

9,39

11

ES1-A

9,61

10,38

11,63

12,56

12

ES2

9,61

10,38

21,99

23,75

13

ES2-A

9,61

10,38

24,93

26,92

14

ES3

9,61

10,38

2,04

2,20

15

ES4

9,61

10,38

8,69

9,39

16

ES4-A

9,61

10,38

11,63

12,56

17

ES5

9,61

10,38

10,47

11,31

18

ES6

9,61

10,38

23,77

25,67

19

AP

9,61

10,38

1,16

1,25

20

AP3

9,61

10,38

1,16

1,25

 


Na podstawie Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016 r. "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Opole obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

 

Taryfowe grupy odbiorców usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę

  1. (Grupa I. A) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców indywidualnych; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.
  2. (Grupa I. B) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.
  3. (Grupa II. B) woda przeznaczona do pozostałych celów dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców zużywających wodę na cele inne niż wymienione w punktach od 1) do 2).

 

I. Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
dostarczonej wody
w zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł (za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto1)

brutto2)

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

6

Woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

1.

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,87

4,18

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

2.

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,87

4,18

             Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Woda przeznaczona do pozostałych celów

3.

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia do pozostałych celów

3,94

4,26

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

 

Taryfowe grupy odbiorców dotyczące odprowadzania ścieków

1.  (Grupa I. A) Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy,

2.  (Grupa I. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy,

3. (Grupa II. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe; dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki.

 

II. Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (w złotych)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków
w [zł]

Stawka opłaty abonamentowej w [zł] (za jeden okres rozliczeniowy/za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

Ścieki bytowe

1.

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

5,25

5,67

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

2.

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

5,25

5,67

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Ścieki przemysłowe

3.

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe

7,42

8,01

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 14-12-2016 08:17

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 15-12-2016 13:15
Przewiń do góry