Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Usuwanie azbestu w Gminie Turawa - dofinansowanie azbestu w 2016 roku

W 2016r. w ramach Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu, które wyniosło: 24 749,99zł, w tym ze środków:

  • NFOŚiGW w Warszawie - 14 558,82 zł (50% kosztów);
  • WFOŚiGW w Opolu – 10 191,17 zł  (35% kosztów);
  • udział środków własnych beneficjentów końcowych - Wnioskodawców  4 367,65 zł – co stanowiło 15%.

Dofinansowanie obejmowało następujące prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Ilość usuniętych płyt azbestowo-cementowych wyniosła: 4 697,00 m², co stanowiło 56,179 Mg odpadów.

Azbest został usunięty z:

  • 18 budynków typu: budynki gospodarcze, wiaty, garaże, szopy, stodoły, domki letniskowe z obrzeży Jezior Turawskich,
  • 14 pryzm płyt azbestowych wcześniej składowanych na posesjach.

Z dofinansowania skorzystało: 26 Wnioskodawców.

Wykonawcą zadania była firma: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z siedzibą Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, posiadająca stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Odpady azbestowe zostały poddane unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych, posiadającym pozwolenie na prowadzenie składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest: WOD-BUD Sp. zo.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.

Program usuwania azbestu będzie ponownie realizowany po uruchomieniu kolejnych naborów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.