Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sukces turawskich NGO-sów

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2323/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi". Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich w Województwie Opolskim. Do konkursu wpłynęły 24 zgłoszenia koncepcji zagospodarowania terenów zielonych wsi od organizacji pozarządowych działających na terenach opolskich sołectw. W oparciu o zgłoszoną dokumentację Komisja Konkursowa dokonała oceny poszczególnych zgłoszeń rekomendując Zarządowi Województwa przyznanie nagród. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował przyznanie następujących nagród oraz wyróżnień:
I miejsce - Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli- nagroda w wysokości 50 000,00 zł
II miejsce - Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc - nagroda w wysokości 30 000,00 zł
III miejsce Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi - nagroda w wysokości 20 000,00 zł,
Wyróżnienie - Stowarzyszenie „Nowinka" - Nowa Wieś Mała - nagroda w wysokości 10 000,00 zł,
Wyróżnienie - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gostomia - nagroda w wysokości 10 000,00 zł,
Wyróżnienie - Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski" - nagroda w wysokości 10 000,00 zł,
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dziś, jutro" - nagroda w wysokości 10 000,00 zł,
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Sympatyków Kotorza Małego" - nagroda w wysokości 10 000,00 zł.
Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015 r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.