Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, dostępne są od 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Turawie przy  ul. Opolskiej 39 C w pokoju nr 20 na I piętrze.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uczniów, będących mieszkańcami Gminy Turawa, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie, do 15 WRZEŚNIA 2018r.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, będący mieszkańcami Gminy Turawa, mogą składać wnioski do dnia 15 października 2016r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych, oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Turawa.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły.

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla każdego ucznia, natomiast załączniki do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 514,00 zł (netto) / os. w rodzinie. Od 01 października kwota kryterium dochodowego ulega zmianie i będzie wynosić 528,00 zł (netto).

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:

 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, a w przypadku pobierania zasiłku – zaświadczenie o wysokości zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • w przypadku pobierania emerytury lub renty – kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu)
 • oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych bądź, w przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach, tj. zasiłek rodzinny, zaliczka alimentacyjna, dodatek mieszkaniowy z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu
 • wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów / zaświadczenie komornika lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (oryginał do wglądu)
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu
 • w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia i od stycznia do czerwca, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 31-08-2016 07:46

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 03-09-2018 13:05
Przewiń do góry