Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 21 lipca 2016r. została zawarta Umowa Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego.

Dofinansowanie obejmuje prace: demontaż, transport, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi:

  1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie – do 14.558,82 zł;
  2. do 35% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu – do 10.191,17 zł;

            co stanowi razem 85% kosztów zadania – 24.749,99zł

  1. 15% - udział środków własnych beneficjentów końcowych – Wnioskodawców tj. 4.367,65 zł

 

Wykonawca zadania: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie (tel. 54 251 33 59), wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-08-2016 07:38

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 10-08-2016 07:44
Przewiń do góry