Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Turawie informuje, iż 31 maja 2017r. upływa termin  wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.

Niedopełnienie w terminie w/w obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.).

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.