Na podstawie Uchwały Nr XI/68/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ustala się, że dopłata do 1m3 ścieków dla taryfowych odbiorców usług: S-1, S-1a, S-3 i S-5 na terenie Gminy Turawa obsługiwanych przez WiK Turawa Sp. z o.o. wynosić będzie 2,00 zł netto. Do podanej ceny doliczony będzie podatek od towarów i usług – VAT.
 
Wykaz i opis taryfowych odbiorców usług którym należna jest ww. dopłata:
 
Grupa pierwsza S-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa druga S-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa piąta S-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa ósma S-5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Na podstawie Uchwały NR XI/67/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

I. Zaopatrzenie w wodę

W zakresie cen za dostarczoną wodę występuje jedna taryfowa grupa odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono na podstawie celu zużycia wody lub odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi, osiem grup taryfowych odbiorców usług:

Grupa pierwsza W-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa druga W-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa trzecia W-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa czwarta W-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa piąta W-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa szósta W-4 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa siódma W-4a obejmuje wyłącznie odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa ósma W-5 obejmuje Gminę Turawa , która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy i rozliczana według Regulaminu Zaopatrzenia w wodę.


1) Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych)

L.p

Taryfowe grupy odbiorców

Cena zł/m3
 

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

1

W-1

3,60

3,89

4,23

4,57

2

W-1a

3,60

3,89

6,46

6,98

3

W-2

3,60

3,89

8,21

8,87

4

W-2a

3,60

3,89

10,44

11,28

5

W-3

3,60

3,89

2,24

2,42

6

W-4

3,60

3,89

4,23

4,57

7

W-4a

3,60

3,89

6,46

6,98

8

W-5

3,60

3,89

0,0

0,0

II. Odbiór ścieków

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dziewięć taryfowych odbiorców usług.

Grupa pierwsza S-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa druga S-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa trzecia S-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych , rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa czwarta S-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa piąta S-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Grupa szósta S-4 obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę np. placówki opiekuńczo wychowawczych i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa siódma S-4a obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych , odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa ósma S-5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa dziewiąta S-6 obejmuje pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczanych ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2) Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (w złotych)

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

1

S-1

9,26

10,00

8,18

8,83

2

S-1a

9,26

10,00

10,41

11,24

3

S-2

9,26

10,00

20,06

21,67

4

S-2a

9,26

10,00

22,29

24,07

5

S-3

9,26

10,00

2,24

2,42

6

S-4

9,26

10,00

8,18

8,83

7

S-4a

9,26

10,00

10,41

11,24

8

S-5

9,26

10,00

10,02

10,82

9

S-6

9,26

10,00

21,90

23,65


Na podstawie Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Opole obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

Taryfowe grupy odbiorców usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1) (Grupa I. A) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców indywidualnych; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

1) (Grupa I. B) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.

3) (Grupa II. B) woda przeznaczona do pozostałych celów dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców zużywających wodę na cele inne niż wymienione w punktach od 1) do 2).

 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
dostarczonej wody
w zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł (za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto1)

brutto2)

netto1)

brutto2)

1

2

3

4

5

6

Woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

1.

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,60

3,89

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

2.

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,60

3,89

Licznik główny

 

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Woda przeznaczona do pozostałych celów

3.

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia do pozostałych celów

3,67

3,96

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Taryfowe grupy odbiorców dotyczące odprowadzania ścieków

1) (Grupa I. A) Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

2) (Grupa I. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.

3) (Grupa II. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe; dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki.

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków
w zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł (za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

Ścieki bytowe

1.

Grupa I. A
Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

5,03

5,43

Licznik główny

4,70

5,08

Podlicznik

3,25

3,51

Ryczałt

1,80

1,94

2.

Grupa I. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

5,03

5,43

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Ścieki przemysłowe

3.

Grupa II. B
Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe

7,42

8,01

Licznik główny

5,27

5,69

Podlicznik

3,82

4,13

Ryczałt

2,37

2,56

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 01-12-2015 13:38

Przewiń do góry