Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja Wójta Gminy Turawa dotycząca przystapienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa

Gmina Turawa jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
    
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Turawa, jej mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na inwestycje związane  z termomodernizacją budynków, zakupem i montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, modernizacją systemu oświetlenia ulicznego, wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne, wymianą pojazdów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne itp.

Wykonawcą Planu dla Gminy Turawa  jest:
Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych "LFIE"
ul. Lubelska 88
23-200 Kraśnik, tel. 661 055 199, fax: 81 470 72 83

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym celu zachęcamy Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Turawa do współpracy przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu poprzez udzielanie informacji osobom, które w najbliższym czasie będą przeprowadzały ankietyzację na terenie Gminy Turawa.

Szczególnie istotne będą informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła. 
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla Gminy Turawa o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza, wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.  

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw prosimy o przeanalizowanie planowanych inwestycji w Państwa przedsiębiorstwach wpisujących się  w w/w działania, a które będą niezbędne do stworzenia Wykazu inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Turawa w latach 2015-2020 wpisujących się w cele operacyjne PGN.  

W przypadku uruchomienia dofinansowania projektów w ramach gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie finansowe otrzymają projekty wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), w tym m.in zadania: wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na energooszczędne, termomodernizacja budynków publicznych (ocieplenia, wymiana drzwi i okien itp.), zakup i montaż źródeł energii odnawialnej typu kolektory słoneczne, fotowoltaiczne czy pompy ciepła, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, wymiana kotłów węglowych itp.  


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa.
Godziny pracy urzędu: pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00.
tel. 77 4 212 012 
e- mail:ug@turawa.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa /pok. 35/   
tel. 077 4212 072 wew. 105 lub 104
e- mail: ekologia@turawa.pl,rolnictwo@turawa.pl 

lub u Wykonawcy Planu - Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych "LFIE" 
(tel. 661 055 199 i/lub biuro@lfie.pl).

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.