Gmina Turawa jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
    
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Turawa, jej mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na inwestycje związane  z termomodernizacją budynków, zakupem i montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, modernizacją systemu oświetlenia ulicznego, wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne, wymianą pojazdów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne itp.

Wykonawcą Planu dla Gminy Turawa  jest:
Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych "LFIE"
ul. Lubelska 88
23-200 Kraśnik, tel. 661 055 199, fax: 81 470 72 83

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym celu zachęcamy Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Turawa do współpracy przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu poprzez udzielanie informacji osobom, które w najbliższym czasie będą przeprowadzały ankietyzację na terenie Gminy Turawa.

Szczególnie istotne będą informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła. 
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla Gminy Turawa o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza, wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.  

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw prosimy o przeanalizowanie planowanych inwestycji w Państwa przedsiębiorstwach wpisujących się  w w/w działania, a które będą niezbędne do stworzenia Wykazu inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Turawa w latach 2015-2020 wpisujących się w cele operacyjne PGN.  

W przypadku uruchomienia dofinansowania projektów w ramach gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie finansowe otrzymają projekty wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), w tym m.in zadania: wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na energooszczędne, termomodernizacja budynków publicznych (ocieplenia, wymiana drzwi i okien itp.), zakup i montaż źródeł energii odnawialnej typu kolektory słoneczne, fotowoltaiczne czy pompy ciepła, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, wymiana kotłów węglowych itp.  


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa.
Godziny pracy urzędu: pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00.
tel. 77 4 212 012 
e- mail:ug@turawa.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa /pok. 35/   
tel. 077 4212 072 wew. 105 lub 104
e- mail: ekologia@turawa.pl,rolnictwo@turawa.pl 

lub u Wykonawcy Planu - Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych "LFIE" 
(tel. 661 055 199 i/lub biuro@lfie.pl).

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 20-11-2015 07:39

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 20-11-2015 12:14
Przewiń do góry