Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Turawa informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2015r. została zawarta Umowa Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego.

Dofinansowaniem objęte będą prace: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi:
1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie – do 16 971,88 zł;
2. do 35% kosztów kwalifikowanych – dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu – do 11 880,31 zł;
3. 15% - udział środków własnych beneficjentów końcowych – Wnioskodawców tj. 5 091,56 zł.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu 52,95 Mg odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.