W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w marcu 2015 r. Wójt Gminy Turawa wystąpił do Funduszu o dofinansowanie tego zadania w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Turawa. 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, koszty na realizację zadania finansowane będą w 85% ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Opolu (50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu) i 15% ze środków beneficjenta końcowego (tj. mieszkańca lub innego podmiotu), z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
Dofinansowaniem objęte będą prace: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie beneficjenta końcowego.  W ramach zdania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Turawa zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 24-04-2015 09:43

Przewiń do góry