Z A W I A D O M I E N I E 
INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI W 2015 r. NA TERENACH JEZIOR TURAWSKICH
 
REMONDIS Opole sp. z o.o. informuje o zasadach gospodarki odpadami obowiązujących na terenach rekreacyjnych nad jeziorami turawskimi w 2014r. Przypominamy, iż podstawowymi aktami prawnymi regulującymi powyższe zagadnienie są: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2012r. poz. 21), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z dnia 2012r. poz. 391 ze zmianami), Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Turawa (Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa, z dnia 7 lutego 2013r.), dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa (bip.turawa.pl zakładka Uchwały Rady Gminy), oraz Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W 2015 r. w  ramach kompleksowego zagospodarowania odpadów proponujemy:
  • Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Realizowany na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z §8.ust.5 „Regulaminu…” każda nieruchomość musi być  wyposażona w pojemnik o poj. co najmniej 120l.
  • Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgodnie  z §14.ust.4   „Regulaminu…” wynosi – minimum 2 razy w miesiącu w sezonie letnim (obejmującym okres od 01 kwietnia do 31 października), oraz 1 raz w miesiącu w sezonie zimowym (obejmującym okres od 01 listopada do 31 marca). 
  • Udostępnienie pojemników do wywozu odpadów. Zgodnie z §11.pkt.2  „Regulaminu…” Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić pojemnik w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub należy wystawiać je w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Uwzględniając powyższe w bieżącym roku proponujemy następujące terminy wywozu odpadów komunalnych: Soboty: 2, 16 maja; 13, 27 czerwca; 11, 25 lipca; 8, 22 sierpnia; 19 września; 28  grudnia (poniedziałek)
  • Wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. Zgodnie z §8.ust.5 „Regulaminu…” właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę segregowanych odpadów w workach (co najmniej jeden worek o pojemności 60 l lub 120 l na każdą nieruchomość).
  • Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych w workach zgodnie z §14.ust.4  „Regulaminu …” wynosi - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim, 1 raz na kwartał w sezonie zimowym.
       Terminy odbioru worków: Poniedziałki: 18 maja; 15 czerwca; 20 lipca; 17 sierpnia; 21 września; 28 grudnia.
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych – nie mieszczących się do pojemników, tj. zużyte meble, duże opakowania tworzywowe, sprzęt AGD, RTV, itp. Zbiórkę zaplanowano w dniu 23 maja (sobota). Odpady prosimy wystawiać przy głównych uliczkach, do których możliwy jest dojazd samochodu ciężarowego. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – sprzęt AGD, RTV - przyjmowane są nieodpłatnie w Biurze Handlowym  w Opolu przy  Al. Przyjaźni 9. Zachęcamy do uczestniczenia w zbiórce odpadów wielkogabarytowych.  
  • odbiór nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi o pojemności 8,5m3. Cena usługi wynosi: - odbiór samochodem o pojemności 8,5m3 – 142,50zł/kurs + 9,26 zł/ m3 (brutto)
W 2015 r. ryczałt za wymienione wyżej kompleksowe usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, wynosi (brutto):
  • w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości        - 159,00zł  
  • w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości  - 250,00zł 
Dodatkowe informacje w sprawie świadczenia usług udzielamy w Biurze Handlowym w Opolu, Al. Przyjaźni 9 pod nr telefonów: 77 427 61 14, 605 821 073  lub 77 427 61 10, 603 430 278)
 
Zarząd Remondis Opole Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 
Opublikował(a): 
Data publikacji:
 27-04-2015 10:05

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 27-04-2015 10:43
Przewiń do góry