wfośigw_op_logo.png

PROSUMENT OPOLSKI
„Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu”

PROGRAM WFOŚiGW w OPOLU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe.

Szczegóły oraz regulamin w/w programu znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu TUTAJ.

Kontakt do WFOŚiGW w Opolu
WFOŚiGW w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
tel. 77 45 37 611, 77 45 45 891 wew. 103 i 150.
faks 77 45 37 611 wew. 119.

 

Cel Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

- Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza;
- Upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej;

 

Forma dofinansowania Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

- Dotacja - częściowa refundacja udokumentowanych  kosztów poniesionych  przez beneficjenta na zakup i montaż  instalacji odnawialnych źródeł energii;
- Program jest realizowany w latach 2014  - 2017;
- Budżet Programu na kolejne lata będzie określany w corocznych planach działalności i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl. Na rok bieżący planowane jest wydatkowanie w ramach Programu  3 mln. zł;

 

Rodzaj beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dotację w ramach
Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami lokali mieszkaniowych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) położonych na terenie województwa opolskiego;

Przedmiot dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji:

energii cieplnej: 
      - pompy ciepła;
      - instalacje solarne;

energii elektrycznej:
       - systemy fotowoltaiczne;
       - małe elektrownie wiatrowe;

 

Intensywność dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:
- w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
      - 15 000 zł dla osób fizycznych;
      - 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

- w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
      - 30 000 zł dla osób fizycznych;
      - 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
Kwota przypadająca na 1 KW mocy wyprodukowanej energii cieplnej lub elektrycznej, w zależności od rodzaju urządzenia na który ma być przeznaczona dotacja;

Warunki udzielenia dofinansowania w ramach Programu „PROSUMENT OPOLSKI”

Dofinansowaniu podlegają instalacje:
- których wykonanie zostało zakończone;
- zakończenie wykonania nastąpiło nie wcześniej, niż 60 dni kalendarzowych przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (decyduje  data protokołu odbioru, a jeżeli nie został sporządzony to data rachunku lub faktury końcowej z adnotacją, że należność została zapłacona), przy czym okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 01.11.2014r. do  dnia 31.12.2017r.

 

Źródło:

Opracowanie WFOŚiGW w Opolu „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2014 – 2017”, luty 2015r.

Opracowała:
Danuta Piwowarczyk

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-01-2015 12:11

Przewiń do góry