Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że nastąpi zmiana godziny rozpoczęcia sesji Rady Gminy Turawa wyznaczonej pierwotnie na dzień 9.01.2015 r. godzina 9:00 na 9.01.2015 r. godzina 13:00.
Zmiana rozpoczęcia sesji Rady Gminy spowodowana jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć w dacie ustalania daty i godziny rozpoczęcia sesji Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie guorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1.12.2014 r. i 4.12.2014 r.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Przyjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Opinia RIO w sprawie WPF.
5. Przyjęcie budżetu Gminy Turawa na 2015 rok.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa.
- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych opinii i wniosków,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- głosowanie poszczególnych wniosków komisji,
- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok- uchwała.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 2013 w spr. przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013,
- w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- w sprawie odmowy uchylenia uchwały.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
9. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy.
10. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.
11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na złożone wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Artur Gallus

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-01-2015 13:55

Przewiń do góry