Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Pozyskane Fundusze Europejskie

 • Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim

 • "Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów"

  30 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Turawa, a Stowarzyszeniem LGD „Kraina Dinozaurów” została zawarta umowa o powierzenie Grantu w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”.

 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.

 • Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

  Podstawowym celem operacji pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie" jest realizacja Celu ogólnego 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”, a jednocześnie Celu szczegółowego 2.3 Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”. Rezultatem operacji ma być podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.

 • „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

  Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Prószków, Tranów Opolski, Tułowice, Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Tu mieszkamy i tu zmieniamy

  Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z nadesłanych z całego kraju 1170 wniosków nagrodzonych zostało 100, a wśród nich znalazł się wniosek Stowarzyszenia z Zakrzowa.

 • Dwudniowy Spływ Kajakowy - relacja

  Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" wraz z Lokalną Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" ww współpracy z Stowarzyszeniem  Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan w dniach 30.09 -01.10.2017 zorganizowały dwudniowy spływ kajakowy wraz z imprezą integracyjno-rekreacyjną pod hasłem "Nas łączy rzeka". Projekt „Nas łączy rzeka” zrealizowano w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

 • Rozliczenie usuwania azbestu - dofinansowanie w 2017 roku

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 61/2017/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło

 • Sukces turawskich NGO-sów

  Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi", którego celem było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich. Wśród laureatów znalazły się dwa stowarzyszenia z Gminy Turawa: "Nasz Zakrzów Turawski" i "Sympatyków Kotorza Małego".

 • Pierwsze dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

  Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, przy kontrasygnacie pani Marii Zubeil - Skarbnika Gminy, podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada".

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.