sesja rg 2014.jpeg Działając na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U, z 2003 r. poz. 594) z późniejszymi zmianami zwołuję na wniosek Wójta Gminy Turawa Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Turawa w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
3. Ustalenie liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Turawa.
4. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.
5. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kotorzu Małym.
6. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu.
7. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r.
8. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. W sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 r.
10. W sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r.
11. W sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.
12. W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2015 r.
13. Przedstawienie projektu budżetu na 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa
Artur Gallus

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 01-12-2014 14:10

Przewiń do góry