Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Turawa

sesja rg 2014.jpeg Działając na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U, z 2003 r. poz. 594) z późniejszymi zmianami zwołuję na wniosek Wójta Gminy Turawa Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Turawa w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
3. Ustalenie liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Turawa.
4. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.
5. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizację Turawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kotorzu Małym.
6. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedłożonych przez „Wodociągi i Kanalizacja w Opolu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu.
7. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013 r, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 r.
8. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. W sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 r.
10. W sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r.
11. W sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.
12. W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2015 r.
13. Przedstawienie projektu budżetu na 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa
Artur Gallus

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.