Wójt Gminy Turawa
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.

J.Małe-1.jpeg


I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr:
- 1/117, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00087113/3,
- 1/122, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6,
- 1/356, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6,
- 1/662, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6.

2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 11,0591 ha.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje Jezioro Małe w Turawie wraz z jego obrzeżem stanowiącym plażę oraz teren przyległy w kompleksie malowniczych lasów Stobrawsko - Turawskich. Położona jest około 15 km od Opola, 100 km od Wrocławia i Katowic, 20 km od zjazdu z autostrady A4.
Dodatkowym aspektem jest bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Turawskiego (Dużego), które jest doskonałym akwenem do uprawiania sportów wodnych oraz jednym z największych w Polsce łowisk sandacza, a także Jeziora Średniego najbardziej popularnego kąpieliska w okolicy. Teren stanowi zaplecze turystyczne dla województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Wokół Jezior Turawskich istnieje doskonale rozwinięta infrastruktura letniskowo – wypoczynkowa (około 900 domków letniskowych, 2 pola namiotowe, kąpielisko oraz piaszczyste plaże). Nieruchomość doskonale nadaje się pod stworzenie bazy konferencyjnej, hotelarskiej, sportowo - wypoczynkowej (aquapark).
Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Dojazd drogą asfaltową.
Zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu grunt w znacznym stopniu stanowi las. Na działce 1/117 znajdują się fundamenty po byłym ośrodku, ponadto nie wyklucza się istnienia innych fundamentów oraz nieczynnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości.
Przez działkę nr 1/662 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, działka nr 1/662 stanowi jedyny dojazd do działek oznaczonych numerami: 1/660 i 1/661.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującym obrzeża Jezior Turawskich nieruchomość oznaczona jest symbolami:
- B-2WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (około 2,9700 ha),
- B-9UT – teren usług turystyki (około 3,3700 ha),
- B-3US – teren usług sportu i rekreacji (około 1,0800 ha),
- B-1U – teren usług (około 0,6330 ha),
- B-2ZR – teren zieleni rekreacyjnej (około 2,5800 ha),
- B-21KPJ – ciągi pieszo – jezdne (około 0,0900 ha),
- B-6KDS – parkingi (około 0,3360 ha).

5. Cena wywoławcza: 1 500 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 15 000,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXIV/212/2014 z dnia 26 czerwca
2014 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 t.j. ze zm./: minął w dniu 08.09.2014 r.

9. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Brak obciążeń i zobowiązań.
W momencie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej położonej na działce nr 1/662 wzdłuż południowo-wschodniego brzegu jeziora, oraz służebność drogowa przez działkę nr 1/662 dla działek nr 1/660 i 1/661.


II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2015 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, sala konferencyjna.

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 150 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.
Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 16.06.2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.
Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 16.06.2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT 23% najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-09-2014 08:25

Przewiń do góry