sesja rg 2014.jpeg

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
• w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa,
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. zmiany budżetu Gminy w 2014 r.
• w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 roku,
• w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata.
5. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Turawa i na terenach rekreacyjnych w br.
6. Gospodarka mieszkaniowa, zasoby komunalne i socjalne. Informacja o podjętych działaniach dot. zwiększenia zasobu mieszkań socjalnych.
7. Stan przygotowania do nowego roku szkolnego.
8. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych w I półroczy br.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy w I półroczy br.
10. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.
11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy między sesjami.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na złożone wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-08-2014 07:44

Przewiń do góry