sesja rg 2014.jpeg

 

W dniu 26.06.2014r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2013 rok.
5. Opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r.
6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinii RIO o wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Dyskusja na temat realizacji budżetu.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 rok- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2013r.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2013 rok- podjęcie uchwały.
10. Podjęcie pozostałych uchwał:
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2014-2016,
• w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXII/199/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu,
• w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa obejmujących Jezioro Małe w Turawie oraz tereny przyległe,
• w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017,
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014r.
• w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014r.
• w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Turawa do stanu faktycznego,
• w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
• w sprawie przystąpienia do programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.
11. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego.
12. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.
13. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na złożone wnioski.
16. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 17-06-2014 08:27

Przewiń do góry