Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

sesja rg 2014.jpeg

 

 

W dniu 31 stycznia 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2014 r.
• w sprawie zmiany uchwały nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.
• w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości.
• w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu.
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r.
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
• w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszu uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
• w sprawie oddania zabudowanej nieruchomości w dzierżawię.
• w sprawie oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
5. Funkcjonowanie Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa.
6. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy w spr. opłaty adiacenckiej.
7. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.
8. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
9. Wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na złożone wnioski.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
12. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.