Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 17.12.2013 r. o godz. 9:00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Opinia RIO w sprawie WPF.
5. Przyjęcie budżetu Gminy Turawa na 2014 rok.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa.
- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych opinii i wniosków,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- głosowanie poszczególnych wniosków komisji,
- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok - uchwała.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnej,

- w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji,

- w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia na czas dłuższy niż 3 lata,

- w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa,

- w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Turawa na lata 2013 - 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2013r.      

- w sprawie przystawienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2013 r.

8. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa" za lata 2011 i 2012 r.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.
10. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na złożone wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.


Przewodniczący Rady Gminy

Adam Prochota

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.