Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 28 listopada 2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 rok,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotórz Wielki, Gminy Turawa,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada, Gminy Turawa,
 • w sprawie zmiany budżetu gminy w 2013 r.

5. Przyjecie stawek podatkowych na 2014 rok:

 • w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

6. Przedstawienie projektu budżetu na 2014 rok,
7. Informacja o realizacji nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
8. Informacja o obrocie gruntami i realizacja planu konserwacji zabytków gminnych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy.
9. Informacja Wójta Gminy o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy między sesjami.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedź na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.


Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Prochota

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.