Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 27 marca 2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgry, Gmina Turawa.
6. Gospodarka leśna na terenie Gminy w tym zasady zbywania i pozyskiwania drewna w 2012 r.
7. Stan melioracji na terenie Gminy i funkcjonowanie Spółki Wodnej.
8. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
9. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na złożone wnioski.
12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
13. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa
Adam Prochota