Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Podatki i opłaty w 2013 r.

W dniu 07.12.2012r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2013

Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi: 0,64 zł.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,63 zł, od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,19 zł.

Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi: 17,50 zł, od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,90 zł.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 decytony żyta,
  2. od 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 decyton żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2012 za 1 decytonę wynosi: 75,86 zł. Rada Gminy Turawa obniżyła średnią cenę żyta z kwoty 75,86 zł za 1 dt. na kwotę 65,00 zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2013 wynosi: 162,50 zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2013 wynosi: 325,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2012 za 1 m3 wynosi: 186,42 zł.

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2013 wynosi: 41,0124 zł.

W 2013r. obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych jak w 2012r. -uchwała w sprawie podatku od środków transportowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.turawa.pl

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.