Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 07.02.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawada- podjęcie uchwały.
6. Podjęcie pozostałych uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Turawa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa,
-w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turawa,
-w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 listopada 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
- w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013 roku,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Prószków Tarnów Opolski, Turawa,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2013 roku,
- w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok.
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węgry, Gmina Turawa.
7. Ocena działalności bibliotek na terenie Gminy Turawa w kontekście wykorzystania dotacji z Urzędu Gminy.
8. Ocena działalności LZS na terenie Gminy Turawa w kontekście wykorzystania dotacji z Urzędu Gminy.
9. Przyjęcie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok.
10. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na złożone wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.